top of page

Privacybeleid

We ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u op onze website invoert of op een andere manier aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelen we het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden; Log in; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder responstijden van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie); betalingsgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

Wanneer u een transactie uitvoert op onze website, verzamelen we als onderdeel van het proces persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om de hierboven vermelde specifieke redenen.

 

We verzamelen dergelijke niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

    1 _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5819d-diensten

    2 _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf58-bb3b-136bad5cf58d_2 assistentie en technische ondersteuning;

    3 _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d3 en Gebruikers met algemene of gepersonaliseerde servicegerelateerde mededelingen en promotionele berichten;

    4 _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d_ geaggregeerde en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie, die wij of onze zakenpartners kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren; 

    5 _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d_-55cf5819d_ voorschriften.

 

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op. 

 

Alle directe betalingsgateways die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders te garanderen.

We kunnen contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van uw account, om problemen met uw account op te lossen, om een geschil op te lossen, om vergoedingen of verschuldigde bedragen te innen, om uw mening te peilen via enquêtes of vragenlijsten, om updates over ons bedrijf te sturen, of indien anderszins nodig om contact met u op te nemen om onze gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die we met u hebben af te dwingen. Voor deze doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms en post.

Als u niet meer wilt dat wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@ecosec.co.uk

of stuur ons een e-mail naar: 47 Replingham Road, Southfields, Londen, SW18 5LT. VK.

 

Update privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we, indien van toepassing, we gebruiken en/of openbaar maken it. 

Als u de persoonlijke informatie die we over u hebben wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via info@ecosec.co.uk of ons een e-mail sturen naar: 47 Replingham road, Southfields, London, SW18 5LT. VK.

Terugbetalingen & Retouren

Indien de Goederen in gedeelten moeten worden geleverd, vormt elke levering een afzonderlijk contract en het nalaten door de Verkoper om een of meer gedeelten te leveren in overeenstemming met deze Voorwaarden of enige claim van de Koper met betrekking tot een of meer gedeelten geeft de Koper niet het recht het Contract in zijn geheel als ontbonden te beschouwen. Indien de Koper de Goederen niet in ontvangst neemt of weigert binnen 14 dagen na de vervaldatum voor levering in de zin van het Contract, heeft de Verkoper het recht om de Koper een opslagvergoeding te factureren die gelijk is aan twee procent (2%) van de prijs van de Goederen voor elke kalendermaand van opslag of een deel daarvan. De Koper zal de Verkoper betalen zonder verrekening (hetgeen hierbij uitgesloten is op grond van deze Voorwaarden) binnen dertig dagen na de datum van afgifte van een geldige factuur van de Verkoper voor dergelijke kosten. Risico en eigendom Het risico van beschadiging of verlies van de Goederen gaat over op de Koper op het moment van levering of, indien de Koper ten onrechte in gebreke blijft de Goederen in ontvangst te nemen, op het moment dat de Verkoper de levering van de Goederen heeft aangeboden. Niettegenstaande de levering en het overgaan van risico met betrekking tot de Goederen, of enige andere bepaling van deze Voorwaarden, gaat het eigendom van de Goederen niet over op de Koper totdat de Verkoper in contanten of goedgekeurde fondsen de volledige prijs van de Goederen heeft ontvangen, zodat geleverde en alle andere Goederen die door de Verkoper aan de Koper zijn verkocht en waarvoor de betaling dan verschuldigd is, waarbij aan de Koper de bevoegdheid wordt verleend om het pand van de Koper te betreden om de Goederen op te halen indien de betaling daarvoor niet is gedaan in overeenstemming met de Contract. Zolang de betaling voor de Goederen uitstaat, zal de Koper de Goederen duidelijk opslaan en markeren op een manier die aangeeft dat de eigendom bij de Verkoper blijft berusten. Garanties en aansprakelijkheid Onder voorbehoud van de onderstaande voorwaarden, garandeert de Verkoper dat de Goederen zullen overeenkomen met hun specificaties op het moment van levering en vrij zullen zijn van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van 3 maanden vanaf de datum van hun eerste gebruik of 3 maanden na levering, afhankelijk van wat als eerste verloopt. Bovenstaande garantie wordt door de Verkoper gegeven onder de volgende voorwaarden: de Verkoper is niet aansprakelijk met betrekking tot enig defect in de Goederen dat voortvloeit uit een tekening, ontwerp of specificatie die door de Koper is geleverd; de Verkoper is niet aansprakelijk met betrekking tot enig defect dat voortvloeit uit normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, het niet opvolgen van de instructies van de Verkoper (mondeling of schriftelijk), misbruik of wijziging of reparatie van de Goederen zonder toestemming van de Verkoper; de Verkoper is niet aansprakelijk onder de bovenstaande garantie (of enige andere garantie, voorwaarde of garantie) als de totale prijs voor de Goederen niet is betaald op de vervaldatum voor betaling; en de bovenstaande garantie strekt zich niet uit tot onderdelen, materialen of apparatuur die niet door de Verkoper zijn vervaardigd, waarbij de Koper alleen recht heeft op het voordeel van een dergelijke garantie of garantie die door de fabrikant aan de Verkoper wordt gegeven. Behoudens zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, en behalve wanneer de Goederen worden verkocht aan een persoon die handelt als een consument (in de betekenis van de Unfair Contract Terms Act 1977), zijn alle garanties, voorwaarden of andere voorwaarden geïmpliceerd door de wet of het gewoonterecht uitgesloten voor zover toegestaan door de wet. De Koper zal, zodra hij kennis krijgt van enig gebrek in de kwaliteit of de staat van de Goederen, de Verkoper hiervan op de hoogte stellen zodat de Verkoper de Koper kan bijstaan in een claim tegen de fabrikant van de Goederen. Behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Verkoper, is de Verkoper niet aansprakelijk jegens de Koper of onder de voorwaarden van het Contract, voor enige indirecte, speciale of gevolgschade of schade (hetzij veroorzaakt door de nalatigheid van de Verkoper , zijn werknemers of agenten of anderszins) die voortvloeit uit of in verband met de levering van de Goederen of het gebruik ervan door de Koper en de volledige aansprakelijkheid van de Verkoper onder of in verband met het Contract zal de prijs van de Goederen niet overschrijden, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden. De Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Koper of wordt niet geacht in strijd te zijn met het Contract vanwege een vertraging in het uitvoeren of niet-nakoming van een van de verplichtingen van de Verkoper met betrekking tot de Goederen, indien de vertraging of het falen was als gevolg van een oorzaak buiten de redelijke controle van de Verkoper. Insolventie van koper Deze clausule is van toepassing indien: de koper een vrijwillige regeling treft met zijn schuldeisers of (persoon of onderneming) failliet gaat of (zijnde een bedrijf) onder bewind wordt gesteld of in vereffening gaat (anders dan ten behoeve van fusie of reconstructie); of een bezwaring neemt bezit, of een curator wordt aangesteld, van een van de eigendommen of activa van de Koper; of de Koper de bedrijfsvoering staakt of dreigt te staken; of de Verkoper redelijkerwijs van mening is dat een van de bovengenoemde gebeurtenissen gaat plaatsvinden met betrekking tot de Koper en de Koper hiervan op de hoogte stelt; of de Koper verzuimt enige som te betalen die aan de Verkoper verschuldigd is voor de Goederen op de vervaldatum voor betaling en een dergelijk verzuim duurt voort gedurende een periode van 7 dagen na het schriftelijke verzoek van de Verkoper aan de Koper om betaling. Indien deze clausule van toepassing is, heeft de Verkoper, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover de Verkoper beschikt, het recht om het Contract te annuleren of verdere leveringen onder het Contract op te schorten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Koper, en als de Goederen zijn geleverd maar niet betaald voor de prijs wordt onmiddellijk opeisbaar, niettegenstaande enige eerdere andersluidende overeenkomst of regeling. Algemeen Elke kennisgeving die op grond van deze Voorwaarden door een van de partijen aan de andere partij moet of mag worden gedaan, dient schriftelijk te worden gericht aan die andere partij op haar statutaire zetel of hoofdvestiging of op een ander adres dat op het relevante tijdstip is meegedeeld overeenkomstig op deze bepaling aan de partij die de kennisgeving doet. Geen enkele verklaring van afstand door de Verkoper van een schending van het Contract door de Koper zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending van dezelfde of andere bepalingen. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit als geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt de geldigheid van de andere bepaling van deze Voorwaarden en de overige bepalingen in kwestie niet aangetast. Het Contract wordt beheerst door de wetten van Engeland en de Koper stemt ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

bottom of page